مردن برای عشق
توسط : حسرت

به من می گفت:آنقدر دوست دارم که اگر بگوی بمیر می میرم.....باورم نمی شد.....فقط برای یک امتحان ساده به او گفتم بمیر....!سالهاست که در تنهایی پژمرده ام کاش امتحانش نمی کردم

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:0
پسندیدم 0
UserName