خواندنی!!!
توسط : mohrez88

به نام خدا

 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

----------------------------------------------

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آید

نهان دشمنی برکن که رنج بی شمار آید

حافظ

چهارشنبه 13/4/1386 - 22:16
پسندیدم 0
UserName