ويرانه . . .
توسط : عافی

ويرانه نه آن است كه جمشيد بناكرد ويرانه نه آن است كه فرهاد فروريخت

ويرانه دل ماسـت كـه با هر نگه تـو صد بار بنا گشت ودگر بار فرو ريخت

چهارشنبه 13/4/1386 - 19:52
پسندیدم 0
UserName