شکست بخور اما ......
توسط : paiesan
وقتی شكست میخوریافسرده وگریان مباش باصبرو اعتماد به نفس پل ویران شده را استواربدار
چهارشنبه 13/4/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName