مسجد المتکأ

در ميان مساجد شهر مقدس مکه ، از مسجدي با نام مسجد متکأ ياد شده است . اين مسجد در اجياد صغير ، در شعبي کوچک که به پشت کوه ابوقبيس چسبيده بوده ، قرار داشته است . ازرقي در ذيل مدخل اجياد صغير مي نويسد : اين شعب کوچکي است که به کوه ابوقبيس چسبيده و در برابر آن ، اجياد کبير در ابتداي خاني هشام بن ابي العاص و خاني زهير بن ابي اميه تا برسد به مسجد المتکأ قرار دارد . همو درجاي ديگري درباري مساجدي که حضرت در آنها نماز خوانده مي نويسد : و مسجد بأجياد و موضع يقال له المتکأ . پس از آن چند نقل آورده که عدم قطعيت موضع مذکور را به عنوان محل اقامي نماز پيامبر (ص) نشان مي دهد . با اين حال مي نويسد : قطعي است که رسول خدا (ص) در اجياد نماز خوانده است .
محقق کتاب اخبار مکه ازرقي نوشته است : مسجد المتکأ در شعبي است که چاه عکرمه در آن است و آن در اجياد صغير ، در دامني کوه خندمه واقع شده است .
زهير کتبي از نويسندگان معاصر نوشته است : مسجد متکأ در اين اواخر منهدم گرديد و به جاي آن هتل قاهره ساخته شد . اين هتل هم پس از مدتي خراب شده و هتل کعکي جاي آن بنا گرديد . در حال حاضر روبروي باب اجياد خياباني است که ابتداي آن دست چپ کسي که از حرم داخل آن خيابان مي آيد مستشفي العام است . بعد از آن پلي است و پس از حدود يک صد متر دست راست ، هتل کعکي است و روبروي آن هتل ايلاف قرار دارد که در ورودي آن هتل البته تا خيابان فاصله دارد . قاعدتاً بايد فاصل هتل کعکي تا مسجد الحرام بين 400 تا 500 متر باشد .

چهارشنبه 13/4/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName