او منتظر است تا که ما برگرديم!
توسط : ali_ 110
عمريست که از حضوره او جامانديم/ در غيبت سرد خويش تنها مانديم/ او منتظر است تا که ما برگرديم/ ماييم که در غيبت کبري مانديم...
چهارشنبه 13/4/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName