تعصب و حقیقت
توسط : golesoorati

تعصب می كوشد حقیقت را درچنگال خود سالم نگه دارد

.

.

.

.

.

با فشاری كه آن را خواهد كشت

چهارشنبه 13/4/1386 - 8:23
پسندیدم 0
UserName