قلب شکسته
توسط : حسرت

همین روزا میان دست گیرت می کنن

دست بندبه دست میان می برنت

جزئیات جنایت هنوز مشخص نیست

!!!اما...اثر انگشتت روی قلب شکستم مونده

چهارشنبه 13/4/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName