دو خط عاشق
توسط : حسرت

سر کلاس ریاضی بود که استاد اومد ودو خط موازی کشید خط پایینی نگاهی به خط بالایی کرد وعاشقش شد خط بالایی هم نگاهی به خط پایینی کرد وتو دلش عاشقش شد در همین هنگام بود که استاد داد زد دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی رسند

سه شنبه 12/4/1386 - 23:53
پسندیدم 0
UserName