عاشق شدن
توسط : حسرت
آدم ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند....وگنجشکها جدی جدی می میرند...آدمها شوخی شوخی زخم می زنند....وقلبها جدی جدی می شکنند....وتو شوخی شوخی لبخند می زنی...ومن جدی جدی عاشق میشم
سه شنبه 12/4/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName