وفا........
توسط : حسرت

دخترک همیشه می گفت:من برای نجابت وفاوزیباییت عاشق تو شدم.پسرک برای روز تولدش سه حیوان خانگی به او هدیه داد.......اسب سگ ویک پرنده زیبا!تادخترک خواست دلیل اینکاررابپرسد...پسرک رفته بود. برای همیشه

سه شنبه 12/4/1386 - 23:20
پسندیدم 0
UserName