اگرمعنای حدیثی رابه خوبی دریابی...
توسط : ZohooreYar
   

امام جعفرصادق علیه السلام:

اگرمعنای حدیثی رابه خوبی دریابی بهتراست ازاین که هزارحدیث روایت کنی، وکسی ازشما فقیه نخواهد بود، مگراین که اسرارورموزمارابشناسد.

سه شنبه 12/4/1386 - 17:55
پسندیدم 0
UserName