خدا در شان اين بانو ز جنت كوثر آورده
توسط : حامد...
 

خدا در شان اين بانو ز جنت كوثر آورده

دوباره نخل بستان پيمبر نوبر آورده

خديجه در حريم قدس احمد دختر آورده

چه دختر؟ دختر نيكو چو نيكو روضه مينو

خدا در شان اين بانو ز جنت كوثر آورده

جهان را نور باران كرده اينك زهرة‏الزهرا

مه از بهر تماشا از گريبان سر برآورده

ز خورشيد زمين گردون نمايد كسب نور اكنون

كه افلاك رسالت نيز نيكو اختر آورده

سراى مصطفى خود از صفا از عرش برتر بود

نزول زهره زهرا صفاى ديگر آورده

نه تنها لؤلؤ و مرجان به دامان آورد زهرا

كه بحر عصمت و عفت هزاران گوهر آورده

به وصف دشمنان آل پيغمبر چه گويم من

كتاب الله به ذم آن جماعت ابتر آورده

گلى از گلشن جنت مهى از طارم رفعت

حورى از خاور عصمت جهان را انور آورده

ز يمن خلقتش عالم به بازار وجود آمد

ز رفعت‏خالق سرمد درخشان گوهر آورده

به امر حى سبحانى پى گهواره جنبانى

به همره مريم از جنت‏به خدمت هاجر آورده

خديجه مريم آورده سرور عالم آورده

به نسوان خاتم آورده ز مريم بهتر آورده

 

سه شنبه 12/4/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName