تابلوی برگزیده
توسط : maryam_raha
 
آرامش
 
پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی
گذاشت که بتواند به بهترین شکل ، آرامش را
تصویر کند. نقاشان بسیاری آثار خود را به
قصر فرستادند.
آن تابلو ها  ، تصاویری بودند از جنگل
به هنگام غروب ، رودهای آرام ، کودکانی که
در خاک می دویدند ، رنگین کمان در آسمان ،
و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ.
پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد ،
اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد.
اولی ، تصویر دریاچهء آرامی بود که
کوههای عظیم و آسمان آبی  را در خود منعکس
کرده بود. در جای جایش می شد ابرهای کوچک و
سفید را دید ، و اگر دقیق نگاه می کردند  ، در
گوشه ء چپ دریاچه ، خانه ء کوچکی قرار
داشت  ، پنجره اش باز بود ، دود از دودکش آن
بر می خواست ، که نشان می داد شام گرم و
نرمی آماده است.
تصویر دوم هم کوهها را نمایش می داد .
اما کوهها ناهموار بود ، قله ها تیز و
دندانه ای بود. آسمان بالای کوهها بطور
بیرحمانه ای  تاریک بود ، و ابرها آبستن آذرخش ،
تگرگ و باران سیل آسا بود.
این تابلو هیچ با تابلو های دیگری که
برای مسابقه فرستاده بودند ، هماهنگی
نداشت. اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می
کرد ، در بریدگی صخره ای شوم ، جوجه پرنده
ای را می دید . آنجا ، در میان غرش وحشیانه
ء طوفان ، جوجه ء گنجشکی ، آرام نشسته بود.
پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام کرد
که برنده ء جایزه ء بهترین تصویر آرامش ،
تابلو دوم است.بعد توضیح داد :
" آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و
صدا ، بی مشکل ، بی کار سخت یافت می شود ،
چیزی است که می گذارد در میان شرایط  سخت ،
آرامش در قلب ما حفظ شود.این تنها معنای

حقیقی آرامش است."

سه شنبه 12/4/1386 - 17:2
پسندیدم 0
UserName