به دنبال كسي باش ....
توسط : بر ز خ
 

سلام

هرگز به دنبال كسي نباش كه بتوني باهاش زندگي كني      

 بلكه به دنبال كسي باش كه نتوني بي اون زندگي كني

سه شنبه 12/4/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName