بهلول
توسط : manodeltang

روزی بهلول در مجلس هارون الرشید حاضر بود، یکی از وزرا برای جلب توجه هارون رو به بهلول کرد و گفت: مژده باد ترا که شنیده ام خلیفه مسلمین هارون الرشید قصد کرده که حکومت بر خرسها و خوکها را بنام تو نامزد کند.
بهلول فوراً گفت: پس تو متوجه باش که در حکومت من خلافی نکنی، زیرا من بر کسانی که از امرم سرپیچی کنند بر آنها سخت خواهم گرفت و آب و علوفه آنها را کم خواهم کرد.
هارون از حاضر جوابی بهلول خوشش آمد و بقدری خندید که به پشت افتاد!

سه شنبه 12/4/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName