آموخته ام که زندگی
توسط : حامد...
آموخته ام که زندگی مثل یک نقاشی است با این تفاوت که در آن از پاک کن خبری نیست.
سه شنبه 12/4/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName