آموخته ام آنچه را امروز در دست دارم
توسط : حامد...
آموخته ام آنچه را امروز در دست دارم ممکن است آرزوی فرداهایم باشد.
سه شنبه 12/4/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName