جمع و تفريق- استاد شهریار
توسط : حامد...
 

جمع و تفريق

 

اى گل به شكر آنكه در اين بوستان گلى

خوش دار خاطرى ز خزان ديده بلبلى

 

فردا كه رهزنان دى از راه ميرسند

نه بلبلى به جاى گذارند و نه گلى

 

ديشب در انتظار تو جانم به لب رسيد

امشب بيا كه نيست به فردا تقبلى

 

گلچين گشوده دست تطاول خداى را

اى گل بهر نسيم نشايد تمايلى

 

گردون ز جمع ما همه تفريق مي كند

با اين حساب باز نماند تفاضلى

 

عمر منت مجال تغافل نمي دهد

مشنو كه هست شرط محبت تغافلى

 

اى باغبان كه سوختى از قهرم آشيان

روزى ببينمت كه نه سروى نه سنبلى

 

حالى خوش است كام حريفان به دور جام

گر دور روزگار نيابد تحولى

 

گر دوستان به علم و هنر تكيه كرده اند

ما را هنر نداده خدا جز توكلى

 

عاشق به كار خويش تعلل چرا كند

گردون به كار فتنه ندارد تعللى

 

شكرانه تفضل حسنت خداى را

با شهريار عاشق شيدا تفضلى

سه شنبه 12/4/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName