پروتکل شماره 6 رهبران يهود براي تسخير جهان
توسط : حامد...
 

پروتکل شماره 6 رهبران يهود براي تسخير جهان

- مى‏خواهيم به انحصار ثروتهاى عظيم، منابع و كالاهايى كه جوامع غيريهودى درآينده به مقياس وسيعى به آنها متكى خواهند شد، دست بزنيم تا اينكه اين جوامع را پس از شكست سياسى با شكست اقتصادى نيز مواجه سازيم.

 

- اقتصاددانانى كه اكنون در اين جلسه حضور دارند، اهميت موضوع را به خوبى مى‏توانند دريابند.

 

- با تمام روشهاى ممكن، بايد اهميت حكومت قدرتمندمان را به همگان گوشزد نماييم و اعلام كنيم كسانى كه به حكومت جهانى ما تسليم شوند، از حمايتمان برخوردار خواهند شد.

 

- « اريستوكراسىِ غيرصهيونيستى» از اين پس قدرت سياسى ندارد و بايد آن را مرده تلقى كرد. ولى به سبب داشتن زمين و خودكفايى مواد غذايى مى‏توانند به عنوان خطرى بزرگ ما را تهديد كند. لذا بايد به هر قيمتى كه شده آنها را ازداشتن زمين محروم كنيم. براى وصول به اين هدف، بايد مالياتهاى سنگين به زمين‏ها ببنديم و وضعى پيش آوريم كه زمين‏داران املاك خود را براى گرفتن قرض، در گرو طلبكاران بگذارند. به كمك چنين تدابيرى زمين ‏داران بدون قيد و شرط تسليم ما خواهند شد.

 

- اريستوكراتها كه خصلتاً به قناعت عادت نكرده ‏اند و به سرمايه اندك راضى نمى‏شوند، خيلى زود از بين مى‏روند.

 

ما غير صهيونيستها را استثمار مى‏كنيم

 

- همزمان با اقداماتى كه ( در مورد زميندارى) در بالا ذكر كرديم، صنعت را نيز به انحصار خود درمى‏آوريم. البته در مراحل نخست صنعت را در يك حالت تعادلى قرار مى‏دهيم و از انحصار شديد در مراحل اوليه خوددارى مى‏كنيم. غرض ما ازحالت تعادل اوليه آن است كه صنعت و مآلا\" سرمايه در بخش خصوصى متمركز گردند و بانكهاى خصوصى به وجود آيند. زمينها از گرو طلبكاران بيرون آمده و به گرو بانكها درآيند. آنچه كه ما مى‏خواهيم اين است كه هم ماحصل كار كارگر و هم بازده زمين هردو به چنگال صنعت بيفتند و بدين‏سان تمام پولهاى جهان نزد ما ذخيره شود و غيريهوديها، طبقه كارگر و زحمتكش جامعه را تشكيل دهند و بدون قيد و شرط تسليم ما شوند. در چنين شرايطى اگر به خاطر منافع ديگرى تسليم ما نشوند، لااقل به خاطر آنكه درآمدى داشته باشند و بتوانند زنده بمانند، تسليم ما خواهند شد.

 

- براى آنكه بتوانيم صنعت غيريهوديان را به كلى نابود كنيم، علاوه بر انحصارطلبى، تجمل ‏پرستى را رايج مى‏كنيم و نيازهاى كاذب مردم را افزايش مى‏دهيم. اقدام ديگر ما اين است كه مزد كارگرهارا بالا مى‏بريم به طورى كه اين افزايش دستمزد هيچگاه به سود آنها تمام نشود. چاره اين كار آن است كه بهاى ارزاق عمومى را بالا ببريم و گناه اين گرانى را به گردن كاهش فرآورده ‏هاى كشاورزى و دامى بيندازيم. در عين حال به شيوه بسيار زيركانه ‏اى ميزان توليد را كاهش مى‏دهيم. بدين ‏معنى كه اعتياد و هرج و مرج طلبى و كم‏كارى را در ميان كارگران رواج مى‏دهيم و به مدد شيوه‏ هاى گوناگون، صحنه زمين را از وجود متخصصان و تحصيل كرده‏ هاى غيريهودى پاك مى‏كنيم تا ميزان توليد كاهش پيدا كند.

 

- پيش از آنكه غيريهوديان به فهم حقايق نايل شوند و مشكلات را دريابند، ما به موقع عمل مى‏كنيم. فى‏المثل زيرپوشش هواخواهى از طبقه كارگر و به يارى اصول اقتصاد سياسى كه تئورى‏هاى ما بر آنها مبتنى است، تبليغات دامنه‏ دارى به راه مى‏اندازيم و آنگاه از نيروى كارگر به سود خويش بهره ‏بردارى مى‏كنيم.

 

سه شنبه 12/4/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName