ساقي به نور باده برافروز جام ما
توسط : حامد...
 

 

ساقي به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

 

ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم

اي بي خبر ز لذت شرب مدام ما

 

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم دوام ما

 

چندان بود کرشمه و ناز سهي قدان

کايد به جلوه سرو صنوبرخرام ما

 

اي باد اگر به گلشن احباب بگذري

زنهار عرضه ده بر جانان پيام ما

 

گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي بري

خود آيد آن که ياد نياري ز نام ما

 

مستي به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده اند به مستي زمام ما

 

ترسم که صرفه اي نبرد روز بازخواست

نان حلال شيخ ز آب حرام ما

 

حافظ ز ديده دانه اشکي همي فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

 

درياي اخضر فلک و کشتي هلال

هستند غرق نعمت حاجي قوام م
سه شنبه 12/4/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName