پروتكلها21
 

پروتكل 20

در نظام حكومتي ما،شاه قانونا مالك همه اموال دولت است. ثروتمندان بايد بدانند كه وظيفه آنان ايجاب مي‏كند كه قسمتي‏ از دارايي خود را در اختيار دولت بگذارند؛زيرا دولت مالكيت باقي‏ ثروتشان را محترم شمرده و شرافتمندانه سود بردن آنها را تضمين‏ مي‏كند. ما امروز وصول ماليات بر اموال را موجه مي‏دانيم زيرا مشكلات و تنگناهاي زيادي براي دولتهاي غير يهود بوجود مي‏آورد. كساني كه از منابع مالي دولت استفاده مي‏كنند بايد به صف‏ خدمتگزاران دولت درآيند در غير اينصورت بايد صرفا از طريق كار، كسب مال كنند.

تا زماني كه وامهاي داخلي(داخل كشور)رايج بود،غير جهودان‏ فقط پول فقرا را به جيب ثروتمندان مي‏ريختند،اما از وقتي كه ما وامهاي خارجي را مرسوم ساختيم،ثروت ملتها به سوي ما سرازير گشته و آنها شروع كردند به پرداخت باج به ما.

غير يهوديان بي‏آنكه بينديشند،از ما وام مي‏گيرند و علاوه برسرمايه،مبلغي هم به عنوان بهره وام،بازپرداخت مي‏كنند.اين عمل به‏  وضوح عقب‏ماندگي ذهن و كوتاهي فكر آنها را نشان مي‏دهد.چه راهي‏ ساده‏تر از اين كه آنها پول مورد نياز دولت را از ملت بگيرند؟يكي از نشانه‏هاي ذكاوت و هوش قوم برگزيده ما اين است كه مسأله وامها را به نحوي به غير يهوديان عرضه كرده‏ايم كه آنها فكر مي‏كنند وام‏ گرفتن،امتيازات فراواني برايشان در بردارد.

سه شنبه 12/4/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName
x