فاطمةالزهرا
توسط : noqte

بر تارك زنان جهان تاج افتخـــــــــــــــار

بر گردن عروس فلك عقد گوهـر است

بانوي بانوان جهان، ســــــــــــرور زنان

درج عفاف و عصمت كبراي داور است

(مرحوم رياضي يزدي)

سه شنبه 12/4/1386 - 7:23
پسندیدم 0
UserName