مـنتظـر لحظه ديدار . . .
توسط : عافی

مـنتظـر لحظه ديدار تو هـسـتم سهل است بگويم كه گرفتار توهستم

اي عشق تورفتي ومراساده شكستي من درپي اين حادثه غمخوار توهستم

هرچند كه دورازمني ومن زتودورم برجان تو سوگند كه دوستدار تو هستم

سه شنبه 12/4/1386 - 5:9
پسندیدم 0
UserName