خود رو کوچک نکن
توسط : حسرت
کسی رو برای دوست داشتن انتخاب کن که قلب بزرگی داشته باشه تا مجبور نشی به خاطر اینکه تو قلبش وارد بشی خودتو کوچک کنی
دوشنبه 11/4/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName