شکوفه بهاری
توسط : حسرت
ازش پرسیدم چقدر دوستم داری؟گفت به اندازه شکوفه های بهاری وچه راست می گفت چون شکوفه های بهاری مهمون دو روز بود
دوشنبه 11/4/1386 - 23:36
پسندیدم 0
UserName