صنعت نقاش
توسط : حسرت
عاشقی راشرط اول ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست
دوشنبه 11/4/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName