مادر
توسط : pooyan

کانون محبتی نباشد ----- همچون دل مهربان مادر

زنهار نباشد آستانی ----- زیبنده چو آستان مادر

جانش همه گلستان عشق است ---- زنده است جهان بجان مادر

رضوان که شنیده ای نباشد ----- شاداب چو گلستان مادر

فرزند مباد آنکه رنجور ----- سازی دل ناتوان مادر

روشن بود از فروغ یزدان ---- خورشید صفت روان مادر

 

هرگز نشود مرا فراموش ---- رنج و غم بیکران مادر

جاوید بود بملک هستی --- افسانه جاودان مادر

روشنگر آفرینش از مهر --- افروخته آشیان مادر

بازوی ستبر شیر مردان --- پرورده ببازوان مادر

(

کریمخانی)
دوشنبه 11/4/1386 - 23:6
پسندیدم 0
UserName