ترس عاشق
توسط : حسرت

می گی عاشق بارونی ولی وقتی بارون میادچتر به دست می گیری!!می گی عاشق برفی اما از یک گلوله برف می ترسی!!می گی عاشق پرنده هایی ولی اونارو می ندازی توقفس!!می گی عاشق گلهایی ولی اونارومی چینی!!انتظار داری نترسم وقتی می گی عاشق منی!!

دوشنبه 11/4/1386 - 22:49
پسندیدم 0
UserName