قانون دوست داشتن
توسط : حسرت

کسی رو که دوست می داری همه حقی بر تو دارد از جمله اینکه دوستت نداشته باشد.....

دوشنبه 11/4/1386 - 22:5
پسندیدم 0
UserName
x