فعاليت هاي اجتماعي فولاد ميتال
توسط : sam5961
 

ميتال معتقد است كه شركت  ما بايستي در تقويت و پشتيباني گروه هايي كه با آن ها فعاليت مي كند، نقشي عمده و مهم ايفا نمايد. هر شركت بزرگ مسؤوليت دارد كه به سلامت كاركنان گروه ها، خانواده هاي آن ها و جامعه اهميت بدهد. گرچه فعاليت آن ها مختصر و ناچيز به نظر مي رسد،‌ اما مي توانند در گروه ها تأثير بسزايي داشته با شند. برخي از عملكردهاي ميتال استيل در توسعه كشورها به هنگام فشارهاي اقتصادي و نيازهاي اجتماعي مشخص مي شوند. ميتال استيل يكي از بزرگترين سرمايه گذاران خارجي است. آن به عنوان يك كارفرماي مهم، نفوذ زيادي بر روي اقتصاد محلي دارد. در برخي موارد مانند لهستان و جمهوري چك آن ها معتقد به انجام هزينه هاي سنگين بر روي پروژه هاي اجتماعي نيز مي شوند كه در اين زمينه به عنوان بخش خصوصي با دولت به مذاكره مي پردازد.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:42
پسندیدم 0
UserName