رويكرد مديريتي فولاد ميتال
توسط : sam5961

رويكرد مديريتي
از همان زمان كه ميتال اولين كارخانه را خريد، تسهيم و مديريت دانش به‌عنوان قلب رويكرد مديريتي شركت مطرح بود. اين رويكرد براي سرعت‌بخشيدن به جاري شدن بهترين عملكردها و روشها در شركت طراحي شده است. تسهيم دانش، اساس الگوبرداري و استفاده از بهترين عملكردهاست. اساس اين روش «مديريت به‌وسيله كالبدشكافي» است. يك كارخانه مثلا در آهن‌سازي برتر است و كارخانه ديگر در نسوز. هربخش از عمليات برش مي‌خورد، كالبدشكافي و تجزيه و تحليل مي‌شود تا آنچه بايد الگوبرداري شود فهميده و معلوم شود كه آن دانش چگونه بايد منتقل و با ديگران به‌اشتراك گذاشته شود.

ارزشها و فرهنگ سازماني
رويكرد شركت، كار با يكديگر است از طريق:
- پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري؛
- ارتباطات باز از طريق رويكرد كار تيمي؛
- توانمندسازي كاركنان براي تصميم‌گيري، خودمديريتي و توانايي مذاكره موثر؛
- بهبود مستمر در آموزش و برنامه‌هاي گروهي مديريت دانش.
ميتال يك شركت كارآفرين است كه رهبري و نوآوري را در فضايي فرهنگي كه بر توسعه افراد تكيه دارد، تشويق مي‌كند.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:34
پسندیدم 0
UserName
x