منابع انساني فولاد ميتال
توسط : sam5961
منابع انساني
شركت ميتال براين باور است كه بزرگترين نقاط قوت آن، كيفيت كاركنان است: كاركنان ما فرهنگ ما هستند. ما حمايت و تشويق مي‌كنيم. چالش درمي‌افكنيم و هيجان مي‌آفرينيم. ما افرادي را مي‌خواهيم كه مهارتهاي خاص را با روحيه كارآفريني تركيب كنند. كليدهاي توانمندسازي كاركنان در نظر شركت عبارت است از الگوگيري، به‌اشتراك‌گذاشتن دانش و كار تيمي ساده، شفاف و موثر. عملكردها بايد با بهترينها سنجيده و مقايسه شود، نه‌تنها با عملكردهاي درون شركت بلكه با بهترينهاي جهاني.
مديريت عملكرد و ارزيابي آن براي شركت بسيار مهم است. همه مديران در همه سطوح و واحدهاي كسب وكار از طريق فرايند «نقشه شايستگي» به‌طور سالانه در معرض ارزيابي قرار مي‌گيرند. اين ارزيابي از سه راه صورت مي‌گيرد:
- عملكرد آنها در برابر طرح كسب وكار؛
- سهم آنها در تيم و گروه بزرگتر؛
- دست‌يابي آنها به هدفهاي كمي در حوزه‌هايي همچون ايمني، استعدادپروري و برنامه جانشين پروري.
بنابراين اين فرآيند، كيفيت رهبري را در همه واحدهاي كسب و كار ارزيابي مي‌كند و رهبران مستعد فردا را تعيين مي‌نمايد و به شركت اطمينان مي‌دهد كه ظرفيت پشتيباني كسب وكار وجود دارد. برنامه جانشين‌پروري در شركت بسيار مهم است. پنج درصد كاركنان برتر در برنامه توسعه مسير شغلي كه بر 200 موقعيت شغلي متمركز است پايش مي‌شوند. همين‌ها هستند كه مي‌توانند پله‌هاي ترقي و موفقيت مديريتي را در شركت طي كنند. اين مديران به دوره‌هاي دانشگاههاي برتر فرستاده مي‌شوند. البته در سال 2006، شركت درصدد راه‌اندازي دانشگاه ميتال استيل است كه دانشگاهي است شركتي كه برنامه‌هاي آموزشي شركت را در سطوح مختلف اجرا مي‌كند.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:33
پسندیدم 0
UserName