نقش خودكارآمدي در توانمندسازي كاركنان
توسط : sam5961
 

نقش خودكارآمدي در توانمندسازي كاركنان.

 امروزه سازمان ها به دليل پيچيدگي ها و شرايط متغير موجود با چالش هاي زيادي مواجه هستند. آن ها براي غلبه بر اين عوامل تلاش هاي زيادي انجام مي دهند. از اقدامات مهمي كه سازمان هاي امروزي بايستي انجام دهند، ايجاد باور خودكارآمدي در كاركنان خود است كه مي تواند بر سطح انگيزش و عواطف كاركنان تأثير بسزايي داشته باشد. خودكارآمدي موجب توانمند شدن كاركنان خواهد شد. زماني مي توان ازسه كليد توانمندسازي يعني تسهيم اطلاعات، ايجادخودمختاري و كارتيمي استفاده كرد كه افراد به باور خودكارآمدي رسيده باشند. اين مقاله، خودكارآمدي و توانمندسازي را محور اصلي خود قرار داده است.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:24
پسندیدم 0
UserName
x