خود كارآمدي و شايستگي
توسط : sam5961
خود كارآمدي و شايستگي
همانطور كه كمپو24 مي‌گويد، ادراكات خودكارآمدي در نوع رفتارها، چگونگي تلاش، و پاسخهاي هيجاني (نگراني و فشار) شخص در حين انجام وظيفه و اجرا تأثير بسزا دارد.
تئوري خودكارآمدي اين‌گونه است كه رفتارهاي اشخاص به اين بستگي دارد كه فرد باور داشته باشد كه مي‌تواند عمل خاصي را با موفقيت به انجام رساند. اين باورها دانش فرد است از نوع نيازهايش و چگونگي پاسخ بدانها كه همان شايستگي ادراكي اوست. با وجود چنين عاملي درون فرد، علائق در او به ظهور و بروز مي‌رسد و باعث رضايت خاطر او مي‌شود. با كسب مهارت، افراد از استانداردهاي شغلي و خودكارآمدي بالاتري برخوردار خواهند شد.
به بياني موجزتر، خودكارآمدي قضاوت مردم است در مورد قابليتهايشان در سازماندهي و اجراي كنشهاي مربوط به فعاليتي خاص.
بنابراين خودكارآمدي به شايستگي فرد مربوط نمي‌شود، بلكه به قضاوتهاي او از آنچه با شايستگيهايش انجام مي‌دهد مربوط است. به گمان ما اين قضاوتها مبناي اجتماعي دارند، مثلاً موفقيت فردي كه از اينترنت استفاده مي‌كند بر پايه پيش‌فرضهايي است كه از موفقيت ديگر افراد (مثل دوستان و هم‌دانشكده‌‌ايها) در ذهن خود دارد. در مورد اينترنت، خودكارآمدي به باور شخص از توانايي‌اش در جستجوي موفقيت‌آميز اطلاعات اطلاق مي‌شود. يافته‌هاي اطلاعاتي مهم‌‌ترين منبع خودكارآمدي افراد است. چه، هرچه يافته‌ها بهتر و مربوط‌تر باشد فرد از احساس خودكارآمدي بيشتري برخوردار خواهد شد، و برعكس، هرچه يافته‌ها نامربوط و نامناسب باشد از ميزان احساس خودكارآمدي فرد كاسته مي‌شود.
به زعم ما، افرادي كه از تواناييهايشان در استفاده از اينترنت اطمينان كمي دارند از مهارتهاي اينترنتي‌شان رضايت ندارند، و برعكس هرچه افراد در استفاده از اينترنت مشكل كمتري داشته باشند از خودكارآمدي بالاتري برخوردارند. البته ممكن است افرادي از اعتماد به نفس بالايي برخوردار باشند ولي به دليل نداشتن انگيزه كافي، به جستجوي اطلاعات نپردازند.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName
x