شايستگي شبكه‌اي در عمل: ديدگاه تئوري شناخت اجتماعي
توسط : sam5961
شايستگي شبكه‌اي در عمل: ديدگاه تئوري شناخت اجتماعي
براي فهم شايستگي در حوزه جستجوي اطلاعات، عوامل چندي بايد به حساب آيند نظير:
- اهداف و شرايط انجام فعاليت
- قواعد ترجيح كانالهاي مختلف اطلاعاتي
- آگاهي از منابع اطلاعاتي
- آگاهي از موانع دسترسي به اينترنت.
تئوري به كار رفته در تبيين شايستگي شبكه‌اي، تئوري شناخت اجتماعي آلبرت باندورا (1986) است كه مدلي است پذيرفته شده و معتبر در شناخت رفتار افرادي كه در مورد عوامل شايستگي و مهارت بحث مي‌كنند. وي بر اين باور است كه عوامل محيطي و زمينه‌اي فعاليت مانند فشار اجتماعي، يا ويژگيهاي موقعيتي، شناختي، شخصيتي، و حتي جمعيت‌شناختي بر هم تأثير متقابل دارند. بنابراين رفتارها به وسيله عوامل زمينه‌اي و محيطي متأثر مي‌شوند و اين عوامل نيز به نوبه خود از رفتارها تأثير مي‌پذيرند.
بر پايه تئوري شناخت اجتماعي، رفتار انسان توسط محركهايي كه ريشه در فعاليتهاي شناختي او دارد هدايت شده و ثابت مي‌شود. دو عامل شناختي در مركزيت فعاليتهاي شناختي بحث حاضر قرار مي‌گيرند:
1. تمايلات و خواسته‌هاي شخصي از برونداد اطلاعاتي؛ كه در اشخاصي كه عقيده دارند رفتارهاي اطلاعاتي‌شان نتايج لازم را در پي خواهد داشت اهميت فراوان دارد.
2. باورهاي شخص از خود كارآمدي‌اش23. اين عامل دلالت بر مكانيزم‌هاي روان‌شناختي دارد كه مسبب ايجاد راههايي براي كسب شايستگي در افراد است. اين عامل مركزيت بيشتري دارد.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:19
پسندیدم 0
UserName