ويژگيهاي خاص شايستگي شبكه‌اي
توسط : sam5961
ويژگيهاي خاص شايستگي شبكه‌اي
با توجه به موارد بالا، الزامات استفاده از اينترنت در زير مجموعه شايستگيهاي اطلاعاتي قرار مي‌گيرد. در شكل2 شايستگي شبكه‌اي بين سواد رايانه‌اي و مهارتهاي اطلاعاتي قرار مي‌گيرد. بطوركلي، شايستگي شبكه‌اي تا حدود زيادي به همه اهرمهاي استفاده از كل اينترنت اطلاق مي‌شود، براي نمونه، همه عوامل دخيل در فروش پيوسته20 يا طراحي صفحات خانگي.21‌
مك‌كلور سواد شبكه‌اي را توانايي تشخيص، دسترسي و استفاده از اطلاعات الكترونيكي از شبكه مي‌داند. به گمان او، سواد شبكه‌اي بايد مشتمل بر آگاهي شخص از بافت، ساخت و استفاده از منابع شبكه‌اي باشد. همچنين فرد بايد از نقش اطلاعات شبكه‌اي شده در فرايند مشكل‌گشايي آگاه باشد. اين نوع از سواد مهارتهاي خاصي را مي‌طلبد: آگاهي از چگونگي بازيابي انواع خاصي از اطلاعات، چگونگي تركيب منابع شبكه‌اي و نحوه استفاده از آنها در مشكل‌گشايي. وي قابليتهاي اينترنتي ناظر بر مراحل مشكل‌گشايي را (براي مثال، در مرحله جستجوي اطلاعات كتابخانه‌هاي الكترونيكي و خدمات جستجو، همچنين نامه الكترونيكي و ليست سروها) در قالب نمودار ترسيم مي‌كند.
بهرحال محيط‌هاي اطلاعاتي شبكه‌اي الزامات ويژه‌اي را براي اطلاع‌جويان تحميل كرده‌اند. چرا كه علاوه بر حجم زياد اطلاعات موجود، منابع اطلاعاتي در حوزه‌هاي وسيع‌تر و مكانهاي گسترده‌تر موجوديت يافته‌اند. براي دسترسي به اطلاعات، مردم نياز دارند تا درسيستم‌هاي فناوري اطلاعاتي پيچيده، متنوع و همپوشان نيز زبردست شوند. براي نمونه در فرموله‌كردن نيازهاي اطلاعاتي در جستجوي وب، شخص مجبور است پرسشهايش را دقيقاً تعريف كند تا از سرريز اطلاعات زايد جلوگيري كند. يا هنگام تشخيص منابع مشابه در اينترنت، كاوشگر ناچار است در استفاده از كاركردهاي خاصِ سيستم‌هاي اطلاعاتي توانا باشد به‌ويژه در مرور و تورق صفحات وب براي استفاده مؤثر از پتانسيل‌هاي منابع شبكه‌اي. زيرا جهش از پيوندي به پيوندي ديگر ممكن است نتايج كاوش بهينه‌اي را به دنبال داشته باشد. همچنين در جايي كه منابع خاصي موجود است، مهارتهاي ويژه‌اي براي يافتن مناسب‌ترين صفحات وب يا منابع الكترونيكي ديگر لازم است.
بري و مك‌كلور، احتياجات اساسي شايستگي شبكه‌اي را در جستجوي اطلاعات اين‌گونه برشمرده‌اند:
1. آگاهي از منبع اطلاعاتي شبكه‌اي و سازمان آنها (دانستن اينكه چه چيز در اينترنت موجود است و چگونه منابع اطلاعاتي در آن سازماندهي شده‌اند)؛
2. استفاده ماهرانه از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (مثل موتورهاي جستجوگر وب) مورد نياز براي دستيابي به اطلاعات؛
3. قضاوت درباره اطلاعات به دست آمده شامل ارزيابي كيفي، وجين اطلاعات نامناسب، و تمركز بر نيازهاي خاص؛
4. ارتباطات، كه عبارت است از خلق و انتقال پيامهاي ناظر بر نيازهاي اطلاعاتي شخص، يا قواعدي كه در ترجيح اقلام اطلاعاتي صورت گرفته و... با استفاده از ابزارهاي ارتباطي رايانه‌اي22 مثل نامه‌هاي الكترونيكي. موارد بالا مؤيد اين نكته‌اند كه شايستگي شبكه‌اي يك مفهوم شخصي نيست، بلكه به عنوان مكمل نوعي فعاليت مثل جستجوي اطلاعات است.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:19
پسندیدم 0
UserName