رويكردي به مفاهيم كلي: از توانايي تا شايستگي و مهارت
توسط : sam5961
رويكردي به مفاهيم كلي: از توانايي تا شايستگي و مهارت
مفاهيم «شايستگي» و «مهارت» چندگانه بوده و مي‌توان آنها را از زواياي مختلف تعريف كرد. تنها با واگرايي و يا همگرايي تعاريف شايستگي و مهارت، تشريح مفهومي صورت نمي‌گيرد. چندين مفهوم ديگر نيز با آنها نزديكي معنايي دارند، مانند توانايي، گنجايش، و تجربه. اينكه اين مفاهيم به چه نحوي رتبه‌بندي شوند و يا در يك سطح از عموميت قرار داده شوند كار را مشكل‌تر مي‌كند.
در نگاهي اجمالي، شايستگي مربوط به توانايي شخص در سازگاري مناسب به منظور تسلط بر محيط، در طول زمان و براي دستيابي به هدف است. در اين تعريف، مهارتها مربوط به يك لياقت در شخص براي بقاي رشد، و كاميابي مي‌باشد. كاملاً روشن است كه وقتي فردي شايسته است، در دستيابي به آنچه مي‌خواهد نيز تواناست. از سوي ديگر، مهارتها از ديدگاه اقتضائات شغلي يا موقعيتهاي مشكل‌زا نيز قابل تعريف‌اند. از اين منظر، شايستگيها و مهارتها، وسيله‌اند. يعني آنها به خودي خود ارزش نيستند، بلكه وسايلي براي دستيابي به هدف‌اند.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:16
پسندیدم 0
UserName