شايستگي شبكه اي
توسط : sam5961
محيط اطلاعاتي شبكه‌اي كه با اينترنت بهينه شده است، الزامات نويني از مهارت و شايستگي را در مردم جهت جستجوي بي‌وقفه اطلاعات، باعث شده است. اين شرايط در نتيجه توجه به بزرگراههاي اطلاعاتي و متعاقب آن مهارتهاي پايه‌اي است كه افراد بايد در فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. به تازگي توجه به شكاف ديجيتالي بين ثروتمندان و فقيران اطلاعاتي، منجر به ‌ايجاد پرسشهاي جديدي در مورد توسعه مهارتهاي شهروندان در جوامع اطلاعاتي شده است. اين مهارتها به همان اندازه براي تازه‌كاران مهم است كه براي مجربان. بنا براين نيازي آشكار به «شايستگي شبكه‌اي1» وجود دارد. اگر چه بحثهاي متعددي در باب الزامات جديدي از «سواد اطلاعاتي2» يا «سواد ديجيتالي3» شده است، اما پرسشهاي مفهومي در خصوص «شايستگي4» و «مهارت5» درجامعه شبكه‌اي، به ندرت تحليل شده است. به همين ترتيب پرسشهايي مانند چگونه ممكن است شايستگيها و مهارتها به صورت جزئي از فرايند جستجوي اطلاعات در مدلي ارائه شوند، در مطالعات مربوط به اطلاعات، مهمل انگاشته شده‌اند. در مقابل، تعداد مطالعات تجربي مربوط به مهارتهاي كاربران در جستجوي اينترنتي، رشد زيادي داشته است. بيشتر محققان اين‌گونه مفاهيم را واضح و شناخته شده مي‌پندارند.
مطالعات مربوط به سواد اطلاعاتي، اغلب به ارائه سياهه‌اي از كيفيتهاي مورد نياز براي افرادِ باسواد اطلاعاتي منتج مي‌شود. حتي در ميان نوشته‌هاي توصيفي و برنامه‌ريزي شده‌اي كه ممكن است براي توسعه آموزش استفاده‌كنندگان از كتابخانه مفيد باشد، چنين رويكردهايي به سواد اطلاعاتي كافي نيست.
اگر چه شماري از مفاهيم مانند «سواد فناوري اطلاعات6» و «مهارتهاي اطلاعاتي7» وجود دارند، اما هيچ‌كدام از آنها به طور كافي به خصيصه‌سازي ملزومات عمليات جستجوي اطلاعات در محيط شبكه‌اي نپرداخته‌اند. براي رسيدن به‌اين هدف، مطالعه حاضر مفهوم «شايستگي شبكه‌اي» را به عنوان يكي از «شايستگيهاي اطلاعاتي8» معرفي مي‌كند.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:15
پسندیدم 0
UserName