پروتكلها12
 

پروتكل 11

غير يهوديان گله گوسفندانند و ما گرگهاي اين گله هستيم.شما مي‏دانيد كه وقتي گرگ به گله مي‏زند،چه اتفاقي مي‏افتد!چرا غير يهوديان به مفهوم واقعي آنچه كه ما به ذهنشان فرو مي‏كنيم توجه‏ نمي‏كنند؟چرا قوم پراكنده ما براي رسيدن به هدفهايش به جاي راه‏ راست،اينهمه پيچ و خم طي مي‏كنند؟دليلش آن است كه ما كارهايمان‏ را به وسيله سازمانهاي فراماسونري كه ناشناخته هستند انجام مي‏دهيم‏ و كوشش مي‏كنيم هدفهايمان،گمان و سوءظن بر نيانگيزد و اين گله‏ غير يهودي،به فراماسونري ما بپيوندد و به چشم رفقاي خود خاك‏ بپاشد.

ما يهوديان،برگزيده خداوند هستيم و پراكندگيمان در سراسر جهان از عنايات اوست.پراكندگي ما در چشم همگان نوعي ضعف‏ بشمار مي‏رود در حاليكه اين خود نوعي قدرت براي ماست زيرا اكنون‏ ما در آستانه فرمانروايي بر سراسر جهان قرار گرفته‏ايم.

سه شنبه 29/3/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName