امروز اولین روز بقیه ی عمر شماست . " رابرت گرسیولد"
توسط : اشرفی 1
چند نکته مهم:
احمقانه است که بخواهی از اشتباهات دیگران در امان باشی . چنین کاری غیر ممکن است . فقط سعی کن از اشتباهات خودت در امان باشی .
2 هر کس به چیزهای بی اهمیت بی اعتنا باشد ، به زندگی خوب دست می یابد.
3 عادت کن که به سخنان دیگران دقت کنی .
4 راستی پیشه کن پیش از آنکه ترا به راه راست بیاورند.
 
 

سه شنبه 29/3/1386 - 9:19
پسندیدم 0
UserName