حضرت امام هادي (ع) :
توسط : حامد...
 

حضرت امام هادي (ع) :

 هر كس از خدا بترسد ، مردم از او بترسند ، و هر كه خدا را اطاعت كند ، از او اطاعت كنند ، و هر كه مطيع آفريدگار باشد، باكي از خشم آفريدگان ندارد ، و هر كه خالق را به خشم آورد بايد يقين كند كه به خشم مخلوق دچار مي گردد .

من التقي الله يتقي ، و من أطاع الله يطاع ، و من أطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين . و من أسخط الخالق فلييقن أن يحل به سخط المخلوقين

تحف العقول ، ص 510

سه شنبه 29/3/1386 - 6:48
پسندیدم 0
UserName