مؤمن غبطه نمي خورد
توسط : حامد...
 

مؤمن غبطه نمي خورد و رشك نمي برد ؛ ولي منافق حسد مي ورزد و غبطه مي خورد.

سه شنبه 29/3/1386 - 6:40
پسندیدم 0
UserName