ساعتهای انسان
توسط : بر ز خ
 

علی(ع)می فرماید:

مومن را سه ساعت است:

                    "ساعتی برای مناجات وعبادت پروردگار"

                    "ساعتی برای اصلاح زندگی ومعیشت"

                   "ساعتی برای لذت بردن از راه حلال وپسندیده"

وسزاوار نیست عاقل جز به دنبال سه کار باشد:

 

پی معاش رفتن...قدمی برای جهان آخرت برداشتن

                             لذت بردن از راه حلال

دوشنبه 28/3/1386 - 20:31
پسندیدم 0
UserName