بهترين امت ها ...

بهترين امت من کسی است که به دنيا بی علاقه وبه آخرت علاقمند باشد .

رسول خدا (ص)

دوشنبه 28/3/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName