زندگی . . .
توسط : عافی

زندگی تفسیر سه کلمه است :

خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن

دوشنبه 28/3/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName