براي مادرم دعا كنيد.
توسط : alireza123
 

تو رو به حق بانو فاطمه زهرا، براي مادرم دعا كنيد.

الان بيمارستانه

بيماري قلبي داره

تو رو خدا دعا كنيد

يکشنبه 27/3/1386 - 21:36
پسندیدم 0
UserName