بهانه زندگي
توسط : bacheh_bad
 

كنار آشيانه ات من هم آشيانه مي كنم

فضاي آشيانه را پر از ترانه مي كنم

كسي سؤال مي كند براي چه تو زنده اي

و من براي زندگي تو را بهانه مي كنم
يکشنبه 27/3/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName