دل شيشه
توسط : bacheh_bad
 

مي گويند شيشه دل ندارد ؛ وقتي روي پنجرة بخار گرفتة اتاقم نوشتم دوستت دارم ؛ آنهم به آرامي با من گريست .

يکشنبه 27/3/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName