يكي را دوست ميدارم ...
توسط : bacheh_bad
 

يكي را دوست مي دارم ؛ ولي افسوس او هرگز نمي داند .

نگاهش ميكنم شايد بخواند از نگاه من ؛ كه او را دوست مي دارم ؛ ولي افسوس او هرگز نمي خواند.

به برگ گل نوشتم من ؛ كه او ا دوست ميدارم ؛ ولي افسوس ...

او گل را به زلف كودكي آويخت تا او را بخنداند.
يکشنبه 27/3/1386 - 17:50
پسندیدم 0
UserName